วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

สำรวจพืชในแหล่งชุมชนบ้านจอมบึง

สำรวจพืชชุมชนบ้านจอมบึง
สำรวจพืชในแหล่งชุมชนอาจารย์วิชา เกษตรสำหรับครูประถมศึกษาได้ให้เป็นสำรวจพื้นที่ในชุมชุนจริง

ในการสำรวจพืชผักทีมีในชุมชนที่เราอยู่อาศัย   โดยได้รู้ว่าสิ่งที่เราเรียนในห้องเรียนมีชุมชุนที่ทำขึ้นจริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น